Draw

Day One matchups – Inglewood Golf Club.

Match

  • Champ & Stokes

 

  • v

 

  • Huxks & Potty;

 

  • &

 

  • v

 

  • &

 

  • &

 

  • v

 

  • &

 

  • &

 

  • v

 

 • &

Winning Team

  • &

 

  • v

 

  • &

 

  • &

 

  • v

 

  • &

 

  • &

 

  • v

 

  • &

 

  • &

 

  • v

 

 • &